Page | 1 |  | 2 |


Home Species Index Wildfowl

Mandarin Duck

Aix galericulata

 

Mandarin Duck 2008 Fraser Simpson

 

Grovelands Park London  England

File/Web Name: groveland26jan08148 (mandarinduck260108a.jpg)

Focal Length: 500mm    Shutter Speed: 1/1600    Av: 4.0    ISO: 400

 

 

Mandarin Duck 2008 Fraser Simpson

 

Grovelands Park London  England

File/Web Name: groveland26jan08144 (mandarinduck260108b.jpg)

Focal Length: 500mm    Shutter Speed: 1/1600    Av: 4.0    ISO: 400

 

 

Mandarin Duck 2008 Fraser Simpson

 

Grovelands Park London  England

File/Web Name: groveland26jan08124 (mandarinduck260108c.jpg)

Focal Length: 500mm    Shutter Speed: 1/1250    Av: 4.0    ISO: 400

 

 

Mandarin Duck 2008 Fraser Simpson

 

Grovelands Park London  England

File/Web Name: groveland26jan08135 (mandarinduck260108e.jpg)

Focal Length: 500mm    Shutter Speed: 1/1000    Av: 4.0    ISO: 400

 

 

Mandarin Duck 2008 Fraser Simpson

 

Grovelands Park London  England

File/Web Name: groveland26jan08168 (mandarinduck260108f.jpg)

Focal Length: 500mm    Shutter Speed: 1/200    Av: 4.0    ISO: 400

 

 

Mandarin Duck 2008 Fraser Simpson

 

Grovelands Park London  England

File/Web Name: groveland26jan08165 (mandarinduck260108d.jpg)

Focal Length: 500mm    Shutter Speed: 1/1250    Av: 4.0    ISO: 400

 

 

Mandarin Duck 2007 Fraser Simpson

 

Trent Country Park London  England

File/Web Name: mandarin037 (mandarinduck040207g.jpg)

Focal Length: 500mm    Shutter Speed: 1/320    Av: 4.0    ISO: 400

 

 

Mandarin Duck 2007 Fraser Simpson

 

Trent Country Park London  England

File/Web Name: mandarin194 (mandarinduck040207a.jpg)

Focal Length: 500mm    Shutter Speed: 1/250    Av: 4.0    ISO: 400

 

 

Mandarin Duck 2007 Fraser Simpson

 

Trent Country Park London  England

File/Web Name: mandarin082 (mandarinduck040207h.jpg)

Focal Length: 500mm    Shutter Speed: 1/125    Av: 5.6    ISO: 400

 

 

 

Mandarin Duck 2007 Fraser Simpson

 

Trent Country Park London  England

File/Web Name: mandarin107 (mandarinduck040207b.jpg)

Focal Length: 500mm    Shutter Speed: 1/320    Av: 4.0    ISO: 400

 

 

Mandarin Duck 2007 Fraser Simpson

 

Trent Country Park London  England

File/Web Name: mandarin015 (mandarinduck040207d.jpg)

Focal Length: 500mm    Shutter Speed: 1/125    Av: 5.6    ISO: 400

 

 

Mandarin Duck 2007 Fraser Simpson

 

Trent Country Park London  England

File/Web Name: mandarin090 (mandarinduck040207c.jpg)

Focal Length: 500mm    Shutter Speed: 1/320    Av: 4.0    ISO: 400

 

 

Mandarin Duck 2007 Fraser Simpson

 

Trent Country Park London  England

File/Web Name: mandarin096 (mandarinduck040207e.jpg)

Focal Length: 500mm    Shutter Speed: 1/320    Av: 4.0    ISO: 400

 

 

Mandarin Duck 2005 Fraser Simpson

 

Hampstead Heath London  England

File/Web Name: hampsteadheath108 (mandarinduck020505c.jpg)

Focal Length: 400mm    Shutter Speed: 1/160    Av: 5.6    ISO: 200

 

 

Mandarin Duck 2007 Fraser Simpson

 

Trent Country Park London  England

File/Web Name: mandarin096 (mandarinduck040207f.jpg)

Focal Length: 500mm    Shutter Speed: 1/320    Av: 4.0    ISO: 400

 

 

Mandarin Duck 2005 Fraser Simpson

 

Trent Country Park Middlesex  England

File/Web Name: mandarin064 (mandarinduck130305a.jpg)

Focal Length: 300mm    Shutter Speed: 1/100    Av: 5.6    ISO: 400

 

 

Mandarin Duck 2005 Fraser Simpson

 

Hampstead Heath London  England

File/Web Name: hampsteadheath116 (mandarinduck0205050b.jpg)

Focal Length: 180mm    Shutter Speed: 1/160    Av: 5.6    ISO: 200

 

 

Mandarin Duck 2005 Fraser Simpson

 

Epping Forest Essex  England

File/Web Name: eppingfo030 (mandarinduck220505a.jpg)

Focal Length: 400mm    Shutter Speed: 1/160    Av: 5.6    ISO: 400

 

 

Mandarin Duck 2005 Fraser Simpson

 

Hampstead Heath London  England

File/Web Name: hampsteadheath105 (mandarinduck020505a.jpg)

Focal Length: 400mm    Shutter Speed: 1/160    Av: 5.6    ISO: 200

 

 

Mandarin Duck 2006 Fraser Simpson

 

Darlands Lake Middlesex  England

File/Web Name: darlandslake085 (mandarinduck200506a.jpg)

Focal Length: 700mm    Shutter Speed: 1/250    Av: 5.6    ISO: 400

 

 

  Page | 1 |  | 2 |


Home Species Index Wildfowl

 

 

www.frasersimpson-birdphotography.com